Bardienstregeling

HTV heeft besloten tot een bardienstregeling. Tegelijk met de contributie betaalt een lid € 48,00, wat overeenkomt met de vergoeding voor het draaien van zes bardienstpunten. Commissieleden betalen bij de contributie € 24,00 en hoeven maar drie bardienstpunten te behalen. Voor ieder bardienstpunt dat gedraaid wordt, krijgt men € 8,00 terugbetaald. Voor een beschrijving van de punten verdeling per bardienst zie punten verdeling.
Leden worden ingezet voor bardienst vanaf 21 jaar. De eindleeftijd waarop leden ingezet kunnen worden wordt vanaf 2016 jaarlijks met 1 jaar verhoogd tot 70 jaar (was 65).

Reglement gebruik clubhuis
In dit reglement worden de spelregels vastgelegd die we allen in acht dienen te nemen om op een goede en verantwoorde wijze gebruik te maken van ons clubhuis. Het bestaat uit 2 delen:

A.    Het reglement gebruik clubhuis
In het reglement lees je hoe de formele verantwoordelijkheid geregeld is en wordt deze omgezet in een aantal gedelegeerde taken en daaruit voortvloeiende algemene gebruiksregels + de meer specifieke afspraken met betrekking tot het draaien van bardiensten en de bardienstvergoeding. NB .Om het reglement te kunnen downloaden moet je ingelogd zijn.

B.    De instructie voor de bardienstvrijwilligers.
Hier wordt een praktische handleiding beschreven waarin vastgelegd is wat de taken en verantwoordelijkheden zijn bij het daadwerkelijk doen van een bardienst.

Het complete reglement clubhuis kun je hier vinden. (om dit te downloaden moet je wel ingelogd zijn)

Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines'

In dit reglement staan de regels m.b.t. het schenken van alcohol in de kantine. Zo moeten leden die een bardienst draaien o.a. beschikken over een certificaat "verantwoord alcohol schenken".

Een online instructie verantwoord alcohol schenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA

Het volledige bestuurs reglement " alcohol in sportkantines" vind je hier.

Inschrijven bardienst

De planning van de bardiensten wordt door de barcommissie uitgevoerd. Aan het begin van elk kalender jaar wordt de mogelijkheid geboden om digitaal in te schrijven. 

Punten verdeling bardiensten

Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 juni jl. is het volgende besloten:
Vanaf 2019 wordt er met een puntensysteem en daarmee verbonden beloning gewerkt. Elke bardienst wordt gewaardeerd met 4, 3 of 2 punten.

Dienst Aantal punten     Waarde
ma-vr recreatief     2 € 16,-
Overig 3 € 24,-
Weekend 4 € 32,-

Contact bardienst
Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met de barcommissie.