Baanreglement

Het baanreglement voor het afhangen van de banen vind je ook bij het clubhuis. Tijdens competitie, toernooien en andere verenigings-evenementen kan het zijn dat je niet vrij kunt tennissen. Hierover kun je informeren bij de leiding van het evenement op dat moment.

Artikel 1

Alle leden hebben speelrecht op gelijke voet, met inachtneming van de bij dit reglement behorende baanregeling. Men maakt van het speelrecht gebruik door persoonlijk een geldige spelerspas op het afhangbord in te hangen op de tijd waarop men wil spelen. De spelerspas is strikt persoonlijk en mag niet worden uitgeleend aan andere spelers.

Artikel 2

Het bestuur is gerechtigd van de baanregeling af te wijken. Indien het bestuur van dit recht gebruik maakt, geeft zij hiervan tijdig kennis via een bericht op het tennispark of in het Klubbuukske.

Artikel 3

Het is mogelijk gastspelers te introduceren. Men is ver-antwoordelijk voor de gastspeler die men heeft geïntroduceerd. Een introductiepasje geldt voor één dag. Het bestuur houdt zich het recht voor om het gebruik van introductierecht te weigeren. Een introductiepasje à € 5,00 is te verkrijgen bij:

            Angela Hoppenbrouwers Biestakkerstraat 22 0411-642854
            Marianne Verboord Vogelkers 9 0411-642471
            Greet Vorstenbosch Vogelkers 33 0411-643813

             
            HTV clubhuis (alleen tijdens openingstijden!) 0411-642597

 

Artikel 4

Gezien het doel van de vereniging om alle leden de gelegenheid te bieden de tennissport te beoefenen, is het een regel van goed lidmaatschap, dat men zoveel mogelijk elkaar de gelegenheid zal bieden aan het spel deel te nemen en dit ongeacht de sterkte van de speler.

Artikel 5

De leden zijn gehouden de aanwijzingen van een bestuurslid ten aanzien van dit baanreglement en het onderhoud op te volgen.

Artikel 6

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken en beschadigen van eigendommen van leden en andere bezoekers van het tennispark.

Artikel 7

Leden die zich naar het oordeel van het bestuur niet gedragen naar de regels van dit reglement, kunnen door het bestuur worden geschorst, zoals omschreven in art.7 van de statuten.

 

 

Toelichting op het baanreglement

 

1.   Indien geen gebruik gemaakt wordt van een voorrangsregeling, geldt de halfuursregeling zonder enige voorrang.

2.   Op feestdagen, die niet op een zaterdag of zondag vallen, geldt ook de weekendregeling.

3.   Er mag alleen gespeeld worden op banen waarvoor een geldige spelerspas is ingehangen.

4.   Spelerspassen mogen niet verhangen worden, tenzij het spel tenminste een kwartier is onderbroken.

5.   De baanregeling geldt niet, indien op de betreffende banen competitie, interne competitie of toernooiwedstrijden worden gespeeld.

6.   Een eenmaal aangevangen halfuur, na beëindiging van de volgens de baanregeling geldende speeltijd, mag worden uitgespeeld. Een dubbelspel wordt niet met een vol uur uitgebreid.

7.   Indien de banen waarop men een speeltijd heeft gereserveerd, reeds vrij ligt voor het officiële aanvangstijdstip, mag men maximaal 15 minuten voor de gereserveerde aanvangstijd gebruik maken van de gereserveerde baan.

8.   Baan 6 is de hele dag juniorenbaan. Dat wil zeggen dat senioren van deze baan geen gebruik mogen maken, indien er junioren spelen, ongeacht de speelduur van de betrokken junioren.

9.   In overleg met de baancoördinator kunnen er banen gereserveerd zijn voor trainingen. Een baan is de vaste trainingsbaan, eventueel worden meer banen gebruikt voor trainingen.

10. Bij banen zonder voorrang is het mogelijk dat junioren en senioren met elkaar spelen.

Baanverlichting

We willen iedereen met klem verzoeken om de lichten uit te doen bij het verlaten van het tennispark als je de laatste bent. De aan- en uitschakelaars voor de baanverlichting zitten bij de ingang van het paviljoen. Laat de baanverlichting niet onnodig branden!!!

Baanindeling

 

 

 

ma t/m vrij tot 18.00 uur

 

ma t/m vrij na 18.00 uur, za en zon

 

1

 

 

Halfuursregeling zonder voorrang

 

Uursregeling voorrang dubbels senioren

 

2

 

 

Halfuursregeling zonder voorrang    

 

 

Uursregeling voorrang dubbels senioren

 

3

 

 

Halfuursregeling zonder voorrang    

 

 

Halfuursregeling voorrang enkelspel senioren

 

4

 

 

Voorrang voor traningen (indien geen training, halfuursregeling zonder voorrang)

 

5

 

 

Halfuursregeling zonder voorrang    

 

 

Halfuursregeling zonder voorrang

 

6

 

 

Halfuursregeling voorrang junioren

 

Halfuursregeling voorrang junioren

 

7

 

 

Halfuursregeling zonder voorrang    

 

 

Halfuursregeling zonder voorrang

 

Maandagavond pasjesavond 20.00 - 23.00 uur: banen 5, 6 en 7.

Donderdagavond en vrijdagavond interne competitie 19.00 - 23.00 uur: banen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7